Research Articles

Efficacy of Pentosan Polysulfate Treatment in Patients with Interstitial Cystitis/Bladder Pain Syndrome

Mehmet Gürkan Arıkan, Basri Cakiroglu
Abstract 312 | HTML Downloads 30 PDF Downloads 97 | DOI https://doi.org/10.14440/bladder.2023.866

Page e21200007

Global status quo and trends of research on urinary incontinence: a bibliometric and visualized study

Teng Li, Yuqing Li, Song Wu
Abstract 210 | HTML Downloads 25 PDF Downloads 77 Supplementary Information Downloads 0 | DOI https://doi.org/10.14440/bladder.2023.873

Page e21200014

The diagnostic value of fluorescence in situ hybridization in secondary electroresection of bladder cancer

Bowen Chen, Bo Shu, Zhenghao Liu, Junyu Zhu, Chunjin Ke, Xing Zeng, Zhiquan Hu; Chunguang Yang
Abstract 179 | HTML Downloads 39 PDF Downloads 63 | DOI https://doi.org/10.14440/bladder.2023.861

Page e21200006

Single-cell analyses EMP1 as a marker of the ratio of M1/M2 macrophages is associated with EMT, immune infiltration, and prognosis in bladder cancer

Jinqiao Li, Jianyu Liu, Honglei Wang, Jinpeng Ma, Yueze Wang, Wanhai Xu
Abstract 378 | HTML Downloads 43 PDF Downloads 221 Supplementary Figure Downloads 0 Supplementary Table Downloads 0 | DOI https://doi.org/10.14440/bladder.2023.852

Page e21200011

Patterns of chemotherapy use in muscle-invasive bladder cancer in a tertiary centre

Kylie Yen-Yi Lim, Kevin Chu, Nieroshan Rajarubendra, James Huang, David Pook, Paul Manohar, Matthew Harper, Scott Donnellan, Weranja Ranasinghe
Abstract 174 | PDF Downloads 70 HTML Downloads 11 | DOI https://doi.org/10.14440/bladder.2023.872

Page e21200013

Case Reports

Bladder leiomyoma and the utility of 18F-Fluorodeoxyglucose-Positron Emission Tomography – a Case Report

Kylie Yen-Yi Lim, Kerelus Morkos, Sidney M Levy, Paul Davis
Abstract 190 | HTML Downloads 47 PDF Downloads 96 | DOI https://doi.org/10.14440/bladder.2023.859

Page e21200003

Reviews

How brain diseases affect the lower urinary tract function?

Ryuji Sakakibara, Tatsuya Yamamoto, Noritoshi Sekido, Setsu Sawai
Abstract 479 | HTML Downloads 68 PDF Downloads 244 | DOI https://doi.org/10.14440/bladder.2023.854

Page e21200001

Advances in HER2-Targeted Treatment for Advanced/Metastatic Urothelial Carcinoma

Mengnan Qu, Li Zhou, Xieqiao Yan, Siming Li, Xiaowen Wu, Huayan Xu, Juan Li, Jun Guo, Xu Zhang, Hongzhao Li, Xinan Sheng
Abstract 532 | HTML Downloads 18 PDF Downloads 290 | DOI https://doi.org/10.14440/bladder.2023.871

Page e21200012

Advances in the bladder cancer research using 3D culture models

Yexin Gu, Ye Lu, Yunqiang Xiong; Xiangpeng Zhan, Taobin Liu, Min Tang, An Xie; Xiaoqiang Liu, Bin Fu
Abstract 304 | HTML Downloads 45 PDF Downloads 94 | DOI https://doi.org/10.14440/bladder.2023.856

Page e21200005

Bladder Replacement Therapy

Xinqi Liu, Jiaxin Wang, Lida Ren, Qing Ling
Abstract 212 | HTML Downloads 15 PDF Downloads 69 | DOI https://doi.org/10.14440/bladder.2023.869

Page e21200010

Transurethral Resection of Bladder Tumor: Novel Techniques in a New Era

Shengkun Sun, Hengen Wang, Xu Zhang, Guangfu Chen
Abstract 197 | HTML Downloads 25 PDF Downloads 71 | DOI https://doi.org/10.14440/bladder.2023.865

Page e21200009

The Expression and Function of Piezo Channels in Bladder

Zhipeng Li, Dongxu Lin, Changcheng Luo, Pengyu Wei, Bolang Deng, Kang Li, Langqing Cheng, Zhong Chen
Abstract 302 | HTML Downloads 13 PDF Downloads 126 | DOI https://doi.org/10.14440/bladder.2023.870

Page e21200008