Research Articles

Efficacy of Pentosan Polysulfate Treatment in Patients with Interstitial Cystitis/Bladder Pain Syndrome

Mehmet Gürkan Arıkan, Basri Cakiroglu
Abstract 42 | HTML Downloads 6 PDF Downloads 17 | DOI https://doi.org/10.14440/bladder.2023.866

Page e21200007

The diagnostic value of fluorescence in situ hybridization in secondary electroresection of bladder cancer

Bowen Chen, Bo Shu, Zhenghao Liu, Junyu Zhu, Chunjin Ke, Xing Zeng, Zhiquan Hu; Chunguang Yang
Abstract 53 | HTML Downloads 16 PDF Downloads 25 | DOI https://doi.org/10.14440/bladder.2023.861

Page e21200006

Case Reports

Bladder leiomyoma and the utility of 18F-Fluorodeoxyglucose-Positron Emission Tomography – a Case Report

Kylie Yen-Yi Lim, Kerelus Morkos, Sidney M Levy, Paul Davis
Abstract 78 | HTML Downloads 19 PDF Downloads 49 | DOI https://doi.org/10.14440/bladder.2023.859

Page e21200003

Reviews

Advances in the bladder cancer research using 3D culture models

Yexin Gu, Ye Lu, Yunqiang Xiong; Xiangpeng Zhan, Taobin Liu, Min Tang, An Xie; Xiaoqiang Liu, Bin Fu
Abstract 121 | HTML Downloads 25 PDF Downloads 43 | DOI https://doi.org/10.14440/bladder.2023.856

Page e21200005

How brain diseases affect the lower urinary tract function?

Ryuji Sakakibara, Tatsuya Yamamoto, Noritoshi Sekido, Setsu Sawai
Abstract 278 | HTML Downloads 26 PDF Downloads 162 | DOI https://doi.org/10.14440/bladder.2023.854

Page e21200001