Qu, Mengnan, Li Zhou, Xieqiao Yan, Siming Li, Xiaowen Wu, Huayan Xu, Juan Li, Jun Guo, Xu Zhang, Hongzhao Li, and Xinan Sheng. “Advances in HER2-Targeted Treatment for Advanced/Metastatic Urothelial Carcinoma”. Bladder 10 (December 11, 2023): e21200012. Accessed May 21, 2024. https://bladder.polscientific.com/index.php/bladder/article/view/871.