Chen, Bowen, Bo Shu, Zhenghao Liu, Junyu Zhu, Chunjin Ke, Xing Zeng, Zhiquan Hu, and Chunguang Yang. 2023. “The Diagnostic Value of Fluorescence in Situ Hybridization in Secondary Electroresection of Bladder Cancer”. Bladder 10 (July):e21200006. https://doi.org/10.14440/bladder.2023.861.